Celem Kampanii zaproponowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii zostały przygotowane, między innymi, krótkie, animowane filmy dedykowane dzieciom i młodzieży szkoły podstawowej z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.
Zachęcamy uczniów do obejrzenia krótkich filmów.

Film dla uczniów klas 1-3

Film dla uczniów klas 4-8