Informacja o terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Najważniejsze informacje

Terminy Zadania Uwagi
 od 17 maja 2021 r.
 do 31 maja 2021 r.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami,
 
 od 17 maja 2021 r.
 do 31 maja 2021 r.
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, 
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
oddziałów wymagających od kandydatów
szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół
i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
w szkołach ponadpodstawowych,
 
 od 25 czerwca 2021 r.
 do 14 lipca 2021 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
 
 22 lipca 2021 r.  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
 
 2 sierpnia 2021 r.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
 
 od 23 lipca 2021 r.
 do 30 lipca 2021 r.
 W przypadku kandydatów zakwalifikowanych - składa się
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem.
 W przypadku braku możliwości
przedłożenia takiego
zaświadczenia lub orzeczenia
rodzic kandydata
lub kandydat pełnoletni
informuje o tym dyrektora
szkoły w terminie
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00.
Należy wskazać wówczas
przyczynę niedotrzymania
pierwotnego terminu.
W takim przypadku
zaświadczenie lub orzeczenie
składa się dyrektorowi
szkoły, do której uczeń
został przyjęty,
nie później niż
do 24 września 2021 r.

 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu ze szkolnym doradcą zawodowym.

Katarzyna Główczak