Stara Przysieka Druga: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej w roku szkolnym 2013 - 2014 Numer ogłoszenia: 122625 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102511 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej, 34, 64-030 Stara Przysieka Druga, woj. wielkopolskie, tel. 65 512 26 62, faks 65 512 26 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej w roku szkolnym 2013 - 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej w roku szkolnym 2013 - 2014 (186 dni nauki szkolnej). Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług autobusem w ilości 1szt. na trasie przejazdu w obwodzie szkolnym Stara Przysieka Druga, który obejmuje wsie: Stara Przysieka Druga, Karmin, Chełkowo, Zygmuntowo, Jezierzyce, Wonieść, Gniewowo, Stara Przysieka Pierwsza, Przysieka Polska, Widziszewo, o szacunkowej łącznej długości km: 26750.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przewozy Krajowe i Zagraniczne  Andrzej Berliński, Os. PKP 4/6, 64-000 Stare Oborzyska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86670,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 81587,50

  • Oferta z najniższą ceną: 81587,50 / Oferta z najwyższą ceną: 81587,50

  • Waluta: PLN.