Zasady rekrutacji klasy pierwszej w Samorządowym Gimnazjum w Starej

Przysiece Drugiej


1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy ukończyli szkołę podstawową.

2. Rodzice obowiązani są do zgłoszenia kandydata do szkoły poprzez złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego „Zgłoszenia” – najlepiej do 27.06.2014 r.

(druk zgłoszenia do pobrania: Zgłoszenie_1G – Przysieka)

3. Do Samorządowego Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w: Przysiece Polskiej, Widziszewie, Starej Przysiece Drugiej, Starej Przysiece Pierwszej, Gniewowie, Wonieściu, Karminie, Chełkowie, Zygmuntowie, Jezierzycach - na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

4. Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej w wyniku postępowania rekrutacyjnego, na wniosek rodziców złożony w terminie od 3.03.2014 r. do 16.05.2014 r.

(druk wniosku do pobrania: Wniosek_1RG – Przysieka)

5. Wymagania dotyczące rekrutacji określone są w statucie szkoły (§ 35b).