Ustawa o kierujących z dnia 19 stycznia i rozporządzenie z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej zmieniło zasady uzyskiwania tego dokumentu. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej,
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.
Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat,
2) wykazała się niezbędnymi wiadomościami i umiejętnościami zakresu ruchu drogowego.
Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej w naszej szkole prowadzone są:
1) dla uczniów klasy czwartej - w ramach przedmiotu zajęcia techniczne,
2) dla uczniów klasy piątej i szóstej – na zajęciach pozalekcyjnych.
Uczniowie gimnazjum nie mają możliwości zdawania egzaminu na kartę rowerową w szkole. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.
Zajęcia dla uczniów uczęszczających na zajęcia przygotowujące do uzyskania karty rowerowej kończą się egzaminem.
Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1) teoretycznej,
2) praktycznej.
Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej.
Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
Egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową dla uczniów klasy piątej i szóstej odbędzie się w naszej szkole 17 czerwca 2014 roku. Rozpocznie się egzaminem teoretycznym o godz. 13.50 w sali 25.

Zofia Kolasa