Nieobecność ucznia w szkole

wyciąg ze statutu szkoły

Obowiązki ucznia

§ 41

8. Uczeń ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły.

§ 42

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego przedstawia uczniom i rodzicom wzór usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2. Usprawiedliwienie jest dokumentem wystawionym przez rodziców, które powinno zawierać: datę wystawienia, okres nieobecności, powód nieobecności oraz podpis rodzica.

3. Jeżeli uczeń lub jego rodzic nie przedłoży usprawiedliwienia wychowawcy klasy w terminie wskazanym w § 41 ust. 8, nieobecności ucznia uważa się za nieusprawiedliwione.

4. Wychowawca klasy przechowuje do końca roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentów wychowawca prowadzi postępowanie wyjaśniające.

5. Zwolnienie ucznia z zajęć może nastąpić na pisemny wniosek lub osobiste wstawiennictwo rodzica ucznia.

6. Zwolnienia ucznia z zajęć dokonuje wychowawca klasy, dyrektor lub wicedyrektor. W wyjątkowych sytuacjach (nieobecność wychowawcy) uczeń może być zwolniony z zajęć przez nauczyciela prowadzącego, który dokonuje stosownej adnotacji na piśmie i przekazuje je wychowawcy klasy.

7. W przypadku reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, konkursach, uroczystościach - ucznia zwalnia z zajęć szkolnych dyrektor szkoły za zgodą rodziców.

8. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły w przypadku jego złego samopoczucia, jeżeli udzielona w szkole pomoc jest nieskuteczna.

9. Rodzice mają obowiązek poinformować wychowawcę klasy o nieobecności dziecka w szkole w przypadku, gdy trwa ona dłużej niż 3 dni i podać przyczynę tej nieobecności.