Stara Przysieka Druga: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkól Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 212124 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189892 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej, 34, 64-030 Stara Przysieka Druga, woj. wielkopolskie, tel. 65 512 26 62, faks 65 512 26 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkól Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej w roku szkolnym 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoły Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej w roku szkolnym 20112/2013 (190 dni nauki szkolnej). Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług autobusem w ilości 1 szt. na trasie przejazdu w obwodzie szkolnym Stara Przysieka Druga, który obejmuje wsie: Stara Przysieka Druga, Karmin, Chełkowo, Zygmuntowo, Jezierzyce, Wonieść , Gniewowo, Stara Przysieka Pierwsza, Przysieka Polska ,o szacunkowej, łącznej długości - 27274km..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przewozy Krajowe i Zagraniczne Andrzej Berliński, Osiedle PKP 4/6, Stare Oborzyska, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90004,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 80458,30

  • Oferta z najniższą ceną: 80458,30 / Oferta z najwyższą ceną: 122460,26

  • Waluta: PLN.