Deklaracja dostępności Szkoły im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej               

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkola-przysieka.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-06-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-05
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy dla przeglądarek Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  [CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres: al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
Telefon: 61 854 15 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynki Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej,
ul. Stara Przysieka Druga 34, 64 – 030 Śmigiel

Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, ul. Stara Przysieka Druga 34, 64 - 030 Śmigiel tworzy kompleks trzech budynków oznaczonych literami A, B i C. Do wejścia głównego w budynku A prowadzą trzy stopnie schodowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejść w budynkach B i C prowadzi kilka stopni schodowych.

W budynkach szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku A, przy sali gimnastycznej, znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową/na wózkach. Toalety w pozostałych budynkach szkoły nie są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową/na wózkach.

Na terenie należącym do szkoły znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych lub osób z małymi dziećmi.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole jest możliwość bezpłatnego skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu (budynek A) Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.

Budynek Szkoły Filialnej w Wonieściu, ul. Wonieść 36, 64-030 Śmigiel

Do wejścia prowadzą dwa stopnie schodowe. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.

W budynkach szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Toalety w budynkach szkoły nie są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową/na wózkach.

Na terenie należącym do szkoły nie ma ogólnodostępnego parkingu.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole jest możliwość bezpłatnego skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu (budynek A) Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.