ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA W STAREJ PRZYSIECE DRUGIEJ W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2

 Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 • W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 metry z uwagi na dużą liczbę przebywających tu osób, należy zrezygnować z rekreacji lub kontynuować ją w późniejszym czasie, oczekując poza placem zabaw.
 • Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).
 • Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 • Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 • W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 • Na placu zabaw obowiązuje zakaz korzystania z własnych zabawek, wjeżdżania rowerami, wózkami itp.
 • Każdego dnia w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 15:00 plac zabaw jest nieczynny ze względu na przeprowadzanie dezynfekcji całego wyposażenia placu.
 • Dezynfekcji placu zabaw dokonuje pracownik Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej środkiem dezynfekującym.
 • Pracownik obsługi potwierdza przeprowadzenie dezynfekcji w rejestrze dezynfekcji znajdującym się w sekretariacie szkoły. Dezynfekcję monitoruje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.

Opiekunom dzieci korzystających z placu zabaw zaleca się śledzenie bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz zobowiązuje się ich do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego prawa.