Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo
 • opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Wyłączenia

 • większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść,

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy dla przeglądarek Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  [CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Banaszak.
 • E-mail: sekretariat@szkola-przysieka.pl
 • Telefon: 65 512 26 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej
  Stara Przysieka Druga 34
  64-030 Śmigiel
 • E-mail: sekretariat@szkola-przysieka.pl
 • Telefon: 65 512 26 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej zlokalizowana jest pod dwoma adresami:

 • Siedziba - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, Stara Przysieka Druga 34, 64 - 030 Śmigiel
 • Szkoła filialna - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej Szkoła Filialna w Wonieściu, Wonieść 36, 64 - 030 Śmigiel.

W Szkole w Starej Przysiece Drugiej mieści się siedziba jednostki. Jest to kompleks trzech dwukondygnacyjnych budynków oznaczonych literami A, B, C. Budynek A, w którym są przyjmowani interesanci posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szkoła filialna w Wonieściu mieści się w wielokondygnacyjnym budynku, który ze względu na starą architekturę nie posiada rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szkoła umożliwia wstęp do wszystkich budynków osobie z psem asystującym.

Szkoła umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego online.

 

Szkoła z siedzibą w Starej Przysiece Drugiej

W obrębie 1 km znajduje się stacja kolejowa Przysieka Stara.

Przed szkołą znajduje się plac parkingowy, wyznaczono miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy furtce zamontowano dzwonek.

Parking przed szkołą w Starej Przysiece DrugiejFurtka, przy której zamontowano dzwonek

W budynku A mieści się administracja szkoły. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie bez poręczy oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z zamontowaną obustronną poręczą. 

Wejście do budynku A Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej

Sekretariat, w którym przyjmowani są interesanci znajduje się na parterze. W budynku, w pobliżu wejścia głównego, wyznaczono toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Szerokość korytarzy nie stanowi barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściach brak progów.

Wejście do sekretariatu w budynku A Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece DrugiejToaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach

Pozostałe budynki B i C nie posiadają udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do głównego wejścia budynku B prowadzą 2 stopnie bez poręczy. Przed wejście budynku C prowadzi sześć stopni z zamontowaną jednostronną poręczą. Brak pochylni.

W budynkach brak windy lub innych urządzeń pozwalających osobom ze szczególnymi potrzebami na pokonanie różnicy poziomów.  

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 

Szkoła Filialna w Wonieściu

przystanek autobusowy znajduje się w odległości 100 m od budynku. Na terenie szkoły brak parkingu dla interesantów.

Do wejścia głównego prowadzą dwa stopnie bez poręczy, brak pochylni. W przejściu występuje próg wysokości 3 cm.

W szkole filialnej brak sekretariatu, interesanci są kierowani do siedziby w Starej Przysiece Drugiej.

Ze względu na starą architekturę wewnątrz budynku pojawiają się liczne progi w przejściach oraz schody. Brak windy lub innych rozwiązań pozwalających na pokonanie różnicy poziomów.

Brak toalety wyznaczonej dla osób z niepełnosprawnością.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. 

Wejście do budynku Szkoły Filialnej w WonieściuKlatka schodowa w budynku Szkoły Filialnej w Wonieściu

Złożenie wniosku


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • Wypełnić i wysłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej
Stara Przysieka Druga 34
64-030 Śmigiel

 • Dostarczyć wniosek do Sekretariatu w godzinach 7:00-15:00
 • Wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkola-przysieka.pl

Wnioski rozpatrywane są przez Zespół do spraw Dostępności w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.

Mają Państwo również prawo poinformować o braku dostępności.

Informacja o braku dostępności