Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Starej Przysiece

Drugiej i w Szkole Filialnej w Wonieściu


1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Ze względów organizacyjnych do Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w: Przysiece Polskiej, Widziszewie, Starej Przysiece Drugiej;
do Szkoły Filialnej w Wonieściu – dzieci zamieszkałe w: Starej Przysiece Pierwszej, Gniewowie, Wonieściu, Karminie, Chełkowie, Zygmuntowie, Jezierzycach.

2. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2007 r. i dzieci urodzone do 30 czerwca 2008 r.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do zgłoszeniem dziecka do szkoły – najlepiej do 15.05.2014 r. poprzez złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego „Zgłoszenia”.

(druk zgłoszenia do pobrania: Zgłoszenie_1 – Przysieka, Zgłoszenie_1 – Wonieść)

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć także dzieci sześcioletnie urodzone po 30 czerwca 2008 r.

(druk wniosku do pobrania: Wniosek_1 – Przysieka, Wniosek_1 – Wonieść)

5. Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej w wyniku postępowania rekrutacyjnego, na wniosek rodziców złożony w terminie od 1.03.2014 r. do 2.06.2014 r.

(druk wniosku do pobrania: Wniosek_1R – Przysieka, Wniosek_1R – Wonieść)

6. Wymagania dotyczące rekrutacji są określone w statucie szkoły (§ 35 i § 35a).